بسمه تعالی

برای سفارش این کتاب کافی است  مبلغ  50.000 ریال به اضا فه 15000 ریال هزینه پستی به حساب

8885 - 1470 - 2910 - 5022 بانک پاسارگاد

به نام حسین نورانی واریز کنید و با پست الکترونیکی nouranih@yahoo.com  در خواست  خود را  ارسال کنیذ. 

کتاب با پست به آدرس شما در هر نقطه ایران ارسال خواهد شد.